КОЛИБА НА ТИШИНАТА

На Илија Ладин

Во колибата на дедо ми

пишувам песни за љубовта.

На ова тивко и влажно место

отсечен од видикот на надворешната бука

во скутот на тишината

ја пополнувам со мастило и црвено вино празнината.

Во овие

„Песни за колибата“

бавно тече времето,

времето тече и влече…

А само љубовта останува!

KOLIBA TIŠINE

Na Ilija Ladinu

U kolibi mog deda
pišem pjesme o ljubavi.
Na ovom mirno i mokro mjesto
otsječen iz vida izvan buke

u krilu tišine
popunjavam  tintom i crnim vinom prazninu.
U ovim
“Pjesmama kolibi”
sporo vrijeme teče
prolazi vrijeme i vuče …

A, samo ljubav ostaje!